Zabezpieczenia rzeczowe i osobite – o kredytach bankowych

0
437

Zabezpieczenia kredytów bankowych dzielone są zwyczajowo na dwie grupy: zabezpieczenia osobiste i zabezpieczenia rzeczowe.

Zabezpieczenia osobiste to te, w których dłużnik całym swym majątkiem, zarówno obecnym jak i przyszłym, gwarantuje wywiązanie się z wynikających z umowy zobowiązań. Zabezpieczenia osobiste to między innymi: weksel własny in blanco, poręczenie wekslowe, poręczenie według prawa cywilnego, gwarancje bankowe , przelew (cesja) wierzytelności.

Przedmiotem zabezpieczeń rzeczowych są określone części majątku dłużnika lub osoby trzeciej. Należą tu różne formy hipoteki, przewłaszczenie, zastaw, kaucja a także blokada środków na rachunku bankowym.

Forma i liczba zabezpieczeń jakich wymaga bank zależna jest od kwoty kredytu, okresu na jaki jest on przyznawany oraz jakości zabezpieczeń posiadanych przez klienta. Wszelkie koszty związane z wyceną i ustanowieniem zabezpieczeń dodatkowo podwyższają cenę kredytu.

Bank oceniając przedstawione przez klienta zabezpieczenia musi ocenić czy w przypadku problemów ze spłatą kredytu będzie mógł z ich pomocą pokryć swoje roszczenia. Z tego powodu pracownicy banków dokładnie sprawdzają jaka jest realna wartość proponowanych zabezpieczeń. Często do prawidłowej wyceny, szczególnie w przypadku nieruchomości, potrzebna jest opinia biegłego.